www.midiesis.it

Lu candre

 

Lu candre

|

Martin "Menzares", quann∂ a ches∂ ijè turnet∂
trasenn∂ trasenn∂ è minet∂ nu juccul∂ ca ijè sbandet∂,
sobb∂ a llu mobb∂l∂, ce cos'è ca no nci štev∂?
nu bellu candr∂ tis∂ tis∂, a ddò prim∂ si cachev∂.

A lli tiemp∂ mij∂ lu candr∂, lu tinemm∂ a scunnut∂
muje a mmienza ches∂, propri∂ a lla trasut∂,
"Cè a bbivut∂ pur tuj∂?", disciv∂ a mmigghierma Mmaculet
"Jè nu soprammobb∂l∂", rispunnij∂, "j∂ mi l'a gghi ccattet∂".

A parlej∂ di šti cos∂, ij∂ nu picch∂ mi fazz∂
pi no sci spicciej∂, dritt∂ dritt∂ jnt'a lla fezz∂,
ci poj∂ li vulì sintit∂, štì paroli mij∂
mi scus∂ a llu principi∂, cu vvu ssignurij∂.

Ci ngunun∂ di vuj∂, šti parol∂ no lli vol∂ a ssent∂
ca ijè senzibb∂l∂ di štom∂ch∂, o si cret∂ imbortant∂,
ijè mmegghij∂ cu si ni vej∂ muj∂, si vè mangi∂ nu bellu pèr∂
ij∂ štì fatt∂r∂ l'a gghi cuntej∂, ca so cos∂ ver∂.

Quann∂ prim∂ ti scappev∂, subb∂t∂ subb∂t∂ nu bbisogn∂
no nci jer∂ com∂ a muj∂, no nni štev∂ propri∂ fogn∂,
quann∂ ti dulev∂, fort∂ fort∂ la vendr∂
ti ner'a scij∂ a ggret∂ a n'ar∂v∂, o t'era ssett∂ sobb∂ a llu candr∂.

Quann∂ lu "cos∂" jnt'a llu candr∂ zzuppev∂
zumbev∂ tutt∂ all'ari∂ e lu cul∂ ti lu zilev∂,
e quann∂ spicciev∂ ca di sobb∂ a llu candr∂ ti jasev∂
cu na pamp∂n∂ o cu na pezz∂ lu cul∂ ti štusciev∂.

La carrizz∂ passev∂ jnt'a llu pais∂, tutt∂ li matin∂
e li crištien∂ sdivacav∂n∂ li candr∂ tutt∂ chijn∂,
e ci jabbitev∂ for∂, int'a lla casedd∂ o lu lamion∂
lu candr∂ lu sdivachev∂, a jnt'a llu mundon∂.

Na matin∂ cumma Ncittodd, lu candr∂ an chep∂ s'era ppuggiet∂
ca l'era sci sdivachej∂, abbascia a lla funnet∂,
ijassij∂ di ches∂, girò l'angh∂l∂ di lu uert∂
quann∂ vitij∂ lu lutt∂, "Uè Crištu mi∂, e ci è muert∂?"

Trasij∂ jnt'a ches∂ di lu muert∂, e nu juccul∂ minoij∂
senz∂ cu ssi ni ccorg∂, lassoj∂ lu candr∂ e cud∂ anderr∂ ruzzuloj∂
e ce vitišt∂ allor∂, annanta a llu muert∂ na latrin∂
da lu chiant∂ a lla ris∂, sci spicciòj∂ a lla fin∂.

Allassinziel∂, a na quarantina d'ann∂ picch∂ nci mangh∂
e lu candr∂ da la mmerd∂ jè sci spicciet∂ sobb'a lla bangh∂,
e quann∂ lu vech∂, sobb'a llu mobb∂l∂ bell∂ tis∂ tis∂
mi ven∂ cu mmi vò ssett∂ sobb∂ e mi scapp∂ la ris∂.

TYPE="application/x-oleobject" width="286" height="225">
"
"
"
"


aggiungi nuovo commento


Dal 14 marzo 2010, midiesis.it rinnova la sua struttura e la sua grafica pur mantenendo sempre lo stesso indirizzo www.midiesis.it.
Il presente sito, invece, rimane on-line come archivio, a disposizione di tutti e rintracciabile al seguente indirizzo: win.midiesis.it.
Per chi volesse ricevere via mail le news degli ultimi articoli pubblicati sulla nuova piattaforma www.midiesis.it, può registrarsi puntando al link in fondo alla pagina, a destra, oppure cliccando qui.