www.midiesis.it

La pescie

 

La pescie

|

(dedicata, con affetto, ad Adamà)

Lu figghij∂ di canat∂m∂, nipot∂m∂ IJADAME’
da l’Africh∂, puvuriedd∂, si né vinut∂ a cquè,
tutt∂ disgraziet∂ e cu lla vendr∂ semp∂ vacant∂
mu a què šte bbuen∂, študi∂, ball∂ e cant∂.

L’ata ser∂ ni ijacchiamm∂, štev∂ tutt∂ ammilinet∂
pi la guerr∂ ca a quid∂ vann∂, ijnt’a šti ggiurn∂ ijè šcuppiet∂,
pi lli muert∂, pi lli piccinn∂, pi lli dann∂ ca šte fesci∂
diss∂ a mmè: “Zi Martì, spiriem∂ cu torn∂ sub∂t∂ la pesci∂”.

Ijev∂ rascion∂ cud∂ piccinn∂, nipot∂m∂ IJADAME’
ca mu ch’è ccumunzet∂, ci sep∂ com’a va spiccè,
quann∂ fesci∂ lu mél∂, ce cos’è ca ni wè cchiann∂?
bben∂ no ppo ijess∂, la t’a vij∂, po lu dann∂!

Quann∂ ppicci∂ la t∂levision∂, mi dol∂ fort∂ lu cor∂
ca vèch∂ quid∂ piccinn∂, singhet∂ da lu dulor∂,
li lacrim∂ ammišchet∂ cu llu sangh∂ ca si štè sciett∂
com∂ Crišt∂ sobb’a lla crosci∂, cu llu spacch∂ sobb’a llu piett∂.

Ijè vèr∂, IJADAME’, li cos∂ accussì von∂
li sold∂ no ssi spenn∂n∂, ma pi la guerr∂ šton∂,
no fesci∂ nient∂ ca ijnt’a llu munn∂, štè fem∂ e puvirtè
na guerr∂ cu lli bbomm∂, ogni tant∂ l’on’a ffè.

Ma cè cos’è ca vulit’acchiann∂, da li puvuriedd∂
pircè sobb’a llu dulor∂, ficchet∂ lu curtiedd∂?
pircè sit∂ ciech∂ ca no vulì vitit∂
ca nu vulim∂ la pesci∂ e la pesci∂ è la vit∂.

TYPE="application/x-oleobject" width="286" height="225">
"
"
"
"


aggiungi nuovo commento


Dal 14 marzo 2010, midiesis.it rinnova la sua struttura e la sua grafica pur mantenendo sempre lo stesso indirizzo www.midiesis.it.
Il presente sito, invece, rimane on-line come archivio, a disposizione di tutti e rintracciabile al seguente indirizzo: win.midiesis.it.
Per chi volesse ricevere via mail le news degli ultimi articoli pubblicati sulla nuova piattaforma www.midiesis.it, può registrarsi puntando al link in fondo alla pagina, a destra, oppure cliccando qui.