www.midiesis.it

Lu vicie Sineche 'ngarichet

 

Lu vicie Sineche 'ngarichet

|

Da quann∂ ijè trasut∂ štà mminištrazion∂
ijon∂ cangiet∂ musicišt∂ e pur∂ li canzon∂,
muij∂ a llu pais∂ nušt∂ sim∂ propri∂ furtunét∂
tinim∂ nu piezz∂ gross∂, lu “vici∂ Sin∂ch∂ ‘ngarichet∂”.

Ca cont∂ cchiù sseij∂ pur∂ di Pezza Vecchij∂
Ma lu vèr∂ vici∂ Sin∂ch∂ a va ijaprì li wuecchij∂,
ca cud a bbellu bbell∂ lu pošt∂ lè frichét∂
e muij∂ štè cumann∂, ci non’gè štét∂ vutét∂.

Fatij∂ pi llu Comun∂ da lla matin∂ a lla ser∂
Ca pi quant∂ ni fesci∂ lu vit∂ semb∂ ner∂,
munt∂, smunt∂, caresci∂ e ripezz∂
all’ord∂n∂ si lu Sin∂ch∂, di servizi∂ sobb’a lla chiazz∂.

Ca la fatij∂ ca fésci∂ mich∂ è normél∂
Ca cud pigghì cchiussè di lu Segretari∂ comunel∂,
e l’ari∂ ca si deij∂ si sent∂ imbortand∂
ma sol∂ pi llu Sin∂ch∂ si sbasci∂ li mutand∂.

Ci li ve ccierch∂ na cos∂, ca lu Sin∂ch∂ t’è mannét∂
cumenz∂ a spridicheij∂, divent∂ nu dannet∂,
“ma ce vulit∂ acchiann∂, tutt’a qquèij∂ vinit∂?
Pi mmu non’gi po ijess∂, la vulì capit∂!”.

Ci ‘nveci∂ štè a servizi∂ di l’amich∂ di l’amich∂
divent∂ na bbacchett∂ dosci∂ com∂ na fich∂,
tant∂ ca si mmurtalescij∂ ch’è nu piacier∂ cu llu vit∂
pi com∂ si fesci∂ a quatt∂, pur∂ ca no ssi fit∂.

Allassinziel∂, cu tutt∂ no ijè brutt∂, sol∂ a ci ijdd∂ vol∂
Lu fesci∂ pi simbatij∂ e cchiù di na vota sol∂,
o sarè ch’è cumannet∂ cu ijus∂ štu trattamient∂
a lli bbuen∂ tutt∂, a lli fess∂ nient∂.

Saré mi l’a gghi purtéij∂ cu mmè a lla cantin∂
Ci sép∂ cu llu mièr∂ picca picch∂ mi lu ‘ncuppin∂,
saré mi l’a gghi ffè cumber∂, cu sbasci∂ la chépa tès∂
cu ddivent∂ “n’amich∂” di Martin Menzares.

TYPE="application/x-oleobject" width="286" height="225">
"
"
"
"


aggiungi nuovo commento


Dal 14 marzo 2010, midiesis.it rinnova la sua struttura e la sua grafica pur mantenendo sempre lo stesso indirizzo www.midiesis.it.
Il presente sito, invece, rimane on-line come archivio, a disposizione di tutti e rintracciabile al seguente indirizzo: win.midiesis.it.
Per chi volesse ricevere via mail le news degli ultimi articoli pubblicati sulla nuova piattaforma www.midiesis.it, può registrarsi puntando al link in fondo alla pagina, a destra, oppure cliccando qui.