www.midiesis.it

Lu dottor di li Scaraccie e lu dottor di lu Disiert

 

Lu dottor di li Scaraccie e lu dottor di lu Disiert

|

L’ata matin∂, mi diss∂ figghiama Dunet
cud∂ ca di la Germani∂ ijè turnet∂
“wuè tè, sarè ca sci passè na visit∂ a llu dottor∂”
rispunniv∂: “ce cazz∂ a gghi sci ffè, mich∂ štò mor∂!”.

Ijè ver∂ ca all’età meij∂, ni ma cuntrulleij∂ cchiù spiss∂
ca lu dottor∂ mij∂, ijatich∂ no mi diss∂,
ma ije štoch∂ bbuen∂, mangi∂, bbev∂ e dorm∂
no mmi ni ‘mbort∂ nient∂, di la mort∂ no mmi ssorm∂.

Sol∂ a llu pinzier∂ mi ven∂n∂ li šcannij∂
ca cudu mmaculet∂ si ppresent∂ a mmenzatij∂,
lu dottor∂ mij∂, cud∂ di li Scaracci∂
ijapr∂ pi n’orett∂ e po si ni vè a cacci∂.

E ti bbienghij∂ a spitteij∂ tott∂ la matin∂
pi ti fe la visit∂ o pi ti de li mitiscin∂,
pi pigghieij∂ lu pošt∂ ti na sci a lle sett∂
e fin∂ a menzatij∂ ti tocch∂ cu spiett∂.

Ci ti ven∂ na cocci∂ a prim’or∂
tuzz∂ a tuzz∂, no ‘nci ijapr∂ lu dottor∂,
ca lu sapit∂ li malet∂ piccè ston∂?
pi llu stipendi∂, di lu dottor∂ lazzaron∂.

Binidich∂ a cudd’at∂, lu dottor∂ di lu Disiert∂
da la matin∂ a lla ser∂ ijdd∂ stè semp∂ apiert∂,
ca ijet∂ nu bellu giov∂n∂, affabb∂l∂, educhet∂
cu cci ijeta ijet∂, cu tutt∂ li malet∂.

A gghi saput∂ da Biniditt e cumba Štef∂n∂
ca l’è det∂ pur∂, lu num∂r∂ di talef∂n∂,
pi lli pazient∂, a menzatij∂, manch∂ vè mangi∂
spiriem∂ cu ijet∂ semp∂ accussì e cu no ‘nci cangi∂!

TYPE="application/x-oleobject" width="286" height="225">
"
"
"
"


aggiungi nuovo commento


Dal 14 marzo 2010, midiesis.it rinnova la sua struttura e la sua grafica pur mantenendo sempre lo stesso indirizzo www.midiesis.it.
Il presente sito, invece, rimane on-line come archivio, a disposizione di tutti e rintracciabile al seguente indirizzo: win.midiesis.it.
Per chi volesse ricevere via mail le news degli ultimi articoli pubblicati sulla nuova piattaforma www.midiesis.it, può registrarsi puntando al link in fondo alla pagina, a destra, oppure cliccando qui.