www.midiesis.it

Lu uecchi di pescie

 

Lu uecchi di pescie

|

Ce uej∂ a gghi ccappet∂, a gghi pigghiet∂ nu bellu piern∂
ca pi nu uecchi∂ di pesci∂, m'ona mannet∂ dritt∂ a llu 'nvier∂n∂,
no 'nce štet∂ lu Signor∂, ij∂ di ijdd∂ mi ni presci∂
jon'a štet∂ li crištien∂, ca ten∂n∂ la lengh∂ quant'a nna curesci∂.

Tu mi disci∂: "Com∂ po' štè a llu 'nvier∂n∂, ci ti tegn∂ annant∂ a quèj∂?"
Aspett∂, no sci di press∂, ca Martin ti la va cuntej∂,
ta va cuntej∂ nu fatt∂ e com∂ è sci spicciet∂
ca ci 'nci penz∂ nu picch∂, mi sent∂ tutt'a 'ndrunet∂.

L'ata matin∂ mi jasev∂ ca cu llu liett∂ no mi la sacci∂ feij∂
mi štè mittev∂ lu štuel∂, ca ijer'a scì fatiej∂,
quann∂ sent∂ nu dulor∂, propri∂ sobb'a llu tisciticchij∂
tinev∂ nu uecchi∂ di pesci∂, disciv∂: "ijnt'a lla cišter∂n∂ ijè catut∂ lu sicchi∂".

E ci puggièv∂ lu pet∂ a 'nterr∂, lu dulor∂ lu sacc'ij∂
mi fasciv∂ convint∂ e mi chiangiv∂ li muert∂ mij∂,
allassinziel∂, senz∂ cu štò llongh∂ tutt∂ lu fatt∂
qued'a matin∂ disgraziet∂, rrumaniv∂ ijnt'a llu liett∂.

Sotta menzatij∂ si ni venn∂ 'mbà Mingucci∂, tutt ammilinet∂
ca la matin∂ for∂, a mme no m'er'acchièt∂,
disciv∂: "Li muert∂ di lu pesci∂, cu nna spin∂ ti po' ffuchej∂
ij∂ no mi na gghi manget∂, ma non 'gi pozz∂ caminej∂".

Quann∂ si ni scij∂, ci sèp∂ a ci cuntoj∂ lu fatt∂
"ca Martin pi nu uecchi∂ di pesci∂, sè minet∂ a liett∂",
e siccom∂ cu lli parol∂, lu dann∂ cchiapp∂ e lu fesci∂
da lu uecchi∂ di pesci∂ sci spicciò ca "ijer'a ijacchiet∂ la pèsc∂".

E no uèj∂ ca la ser∂, lu pais∂ s'er'anghiut∂
ca Martin a bbellu bell∂, a ll'atu munn∂ si n'era sciut∂?
picch∂ 'ngi mangò cu ijer∂na sunet∂ pur∂ l'angunij∂
e cu ijer∂na puešt∂, li manifešt∂ di muert∂ ijnt'a lli vij∂.

E cumma Memen∂ di Rapon, disci∂ ca s'era sunnèt∂
ca Martin pi quant'era brutt∂, a llu 'nvier∂n∂ ijer'a spicciet∂,
quann∂ sci sapiv∂ lu fatt∂, disciv∂: "ij∂ crištien∂ no nna gghi 'ccis∂
m'e ta fatt∂ mor∂, almen∂ mannat∂m∂ ambaradis∂!

TYPE="application/x-oleobject" width="286" height="225">
"
"
"
"


aggiungi nuovo commento


Dal 14 marzo 2010, midiesis.it rinnova la sua struttura e la sua grafica pur mantenendo sempre lo stesso indirizzo www.midiesis.it.
Il presente sito, invece, rimane on-line come archivio, a disposizione di tutti e rintracciabile al seguente indirizzo: win.midiesis.it.
Per chi volesse ricevere via mail le news degli ultimi articoli pubblicati sulla nuova piattaforma www.midiesis.it, può registrarsi puntando al link in fondo alla pagina, a destra, oppure cliccando qui.