www.midiesis.it

Lu scatulon

 

Lu scatulon

|

Lu weij∂ di la vicchiaij∂ ijè la solitud∂n∂
Ca po rrumanij∂ a ssul∂, pur∂ ci no tti gghiut∂n∂,
però ci picca picch∂, tu po caminej∂
ti ni po sci a lla chiazz∂, cu ‘ngunun∂ po parleij∂.

Lu cazz’angul∂ verament∂, l’ev∂ a ci rešt∂ a chés∂
Ca šte a lli spiranz∂ ca ‘ngunun∂ cu vè trés∂,
e scuresci∂ tutt∂ lu giurn∂, assittét∂ sobb’a lla poltron∂
ca la cumbagnij∂ la fesci∂ sol∂ la t∂levision∂.

Cu Mari∂ di šta Pipp∂ e ‘mba Michel∂ di Cucuzz∂
Cu lla Cungreij∂ di lu Fratell∂ e cu Cuštanz∂ di Larizz,
da la matin∂ a lla ser∂ li tenen∂ cumbagnij∂
e dalli ijosci∂ e dalli creij∂, l’ona fatt∂ scimunij∂.

A capit∂ ce fesci∂, ijosci∂ la t∂levision∂?
Tu sbagli∂ lu tiemp∂, ma divient∂ nu crimon∂!
Accussì a ci cumann∂, com∂ vol∂ ni po fricheij∂
Cu na cosci∂ e do menn∂ e na tass∂ da paijeij∂.

Quann∂ figghiama Ndanodd, sci ccattò šta mmaculet∂
(Ca ijev∂ na quarantina d’ann∂, quanta tiemp∂ ijè passet∂!)
mi parì na cosa štrèn∂, ca ijnt’a štu “šcatulon∂”
štav∂n∂ crištien∂, bell∂ femm∂n∂ cu llu munton∂.

E ni ‘mbaramm∂ tanta cos∂, ca ci ‘ngil’era ‘nzigneij∂
semp∂ ambacci∂ a na cambagn∂, e tutt∂ lu giurn∂ a fatieij∂,
e cu nu firm∂, na reclem∂ e cu llu cumunichét∂
lu šcatulon∂ pi nu na scol∂, ijera ddivintet∂!

Alla scol∂ ijosci∂, e ci ijè ca vol∂ avveij∂
šte lu diviertimient∂, “šte cci penz∂ a mmeij∂”,
“ce ccazz∂ mi ni frech∂, cu mmi ‘mber∂ ‘nguna cos∂”
ca ciò cca vél∂ ijè la vitut∂, l’apparenz∂, la pos∂.

M’ona ditt∂ pur∂, ca šton∂ quid∂ a paijamient∂
Cu femm∂n∂ a lla nut∂, ca pierd∂ tutt∂ li vient∂,
e pur∂ ci no ‘ngi peij∂, lu wecchi∂ ti lu fesci∂
ca ddo gira gir∂, štè na femm∂n∂ ca ti piesci∂.

Cchiù vit∂ la t∂levision∂, cchiù fess∂ ddivient∂?
Pi fforz∂… ca lu patrun∂, ijè Brušcon lu President∂!
Ni vol∂ a disci∂ tutt∂ li giurn∂: “vitit∂, vitit∂ la t∂levision
Ca po ‘nci penz∂ ije, cu vi sištem∂ la pinzion∂!”.

TYPE="application/x-oleobject" width="286" height="225">
"
"
"
"


aggiungi nuovo commento


Dal 14 marzo 2010, midiesis.it rinnova la sua struttura e la sua grafica pur mantenendo sempre lo stesso indirizzo www.midiesis.it.
Il presente sito, invece, rimane on-line come archivio, a disposizione di tutti e rintracciabile al seguente indirizzo: win.midiesis.it.
Per chi volesse ricevere via mail le news degli ultimi articoli pubblicati sulla nuova piattaforma www.midiesis.it, può registrarsi puntando al link in fondo alla pagina, a destra, oppure cliccando qui.